Em sinh viên ngại cho quay nhưng không được quay mặt