Ang aking matalik na kaibigan ay nagpapasuso lamang, hindi nanunuya....